Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 105

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2011 - 2020 và tiếp tục thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ về cải cách hành chính; ngày 28/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2084/QĐ-UBND về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030. Để đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh một cách đồng bộ và hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung:

Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư tỉnh Nam Định giai đoạn 2021- 2025; Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025.

2. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt và phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả.
Quản lý chặt chẽ, công khai quy trình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, không để tình trạng kết quả công khai trên hệ thống dịch vụ công không phản ánh chính xác kết quả thực tế về giải quyết thủ tục hành chính.
Tổ chức tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, giảm tỷ lệ quá hạn trong giải quyết hồ sơ, nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra quá hạn hoặc hướng dẫn không đúng quy định. Năm 2021, hoàn thành số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 30%, 20%, 15%. Những năm sau, mỗi năm tăng tối thiểu 20% đối với mỗi cấp hành chính đến khi đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện phân cấp việc giải quyết thủ tục hành chính giữa UBND tỉnh với cấp sở, cấp huyện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 75/NQ-CP ngày 14/7/2021; đạt mục tiêu phân cấp ít nhất 20% thủ tục hành chính.

2.2. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, đặc biệt là các văn bản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của các doanh nghiệp, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng thẩm quyền, có tính khả thi cao và phù hợp với thực tiễn.

2.3. Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các cấp nói riêng và cơ quan hành chính nói chung; hướng tới nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

2.4. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2.5. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo lộ trình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân và tổ chức.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực và các cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp triển khai các nội dung, lĩnh vực cụ thể trong công tác cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực:

- Công tác chỉ đạo, điều hành: Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cải cách thể chế: Sở Tư pháp.

- Cải cách thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ: Sở Nội vụ.

- Cải cách tài chính công: Sở Tài chính.

- Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: Sở Thông tin và truyền thông
- Tổ chức thực hiện, áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: Sở Khoa học và Công nghệ

4. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác đánh giá, xếp loại kết quả hoàn thành nhiệm vụ và thi đua khen thưởng hàng năm.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Chương trình, Kế hoạch của tỉnh, xác định nhiệm vụ cụ thể, xây dựng các kế hoạch hàng năm và giai đoạn triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính kịp thời, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị./.

Tin khác
Tin mới
anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai
anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai


image advertisementimage advertisement
image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trung - Nghĩa Hưng - Nam Định
              Địa chỉ: Xã Nghĩa Trung - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
DT: 02283871062
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang